LoạiMua TMMua CKBán CK
AUD16.59016.69917.259
CAD18.18918.794
EUR27.08727.19628.073
GBP32.27633.307
JPY157,33158,13164,11
SGD 18.42118.54119.157
USD25.11025.14025.474
USD ( 5-20)24.69025.14025.474
USD (1-2)23.49025.14025.474
XEM 
CBBank CBBank CBBank

ĐANG ONLINE:55
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:19213818

Ngân hàng Xây dựng đã thiết lập một cơ cấu quản trị điều hành phù hợp với các tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại (Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ) và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về các tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Hội đồng thành viên

Hội đồng Thành viên (HĐTV) của Ngân hàng Xây dựng gồm 4 thành viên, họp định kỳ hàng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng. Hội đồng có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Ngân hàng, ấn định mục tiêu tài chính giao cho Ban điều hành.
Hội đồng Thành viên:
 • Ông Nguyễn Văn Tuân – Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Ông Đàm Minh Đức – Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc
 • Ông Phạm Văn Đạt - Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên Hội đồng thành viên

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Ngân hàng Xây dựng gồm 2 thành viên. Nhiệm vụ của Ban là kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống về sự tuân thủ pháp luật, các quy định pháp lý của ngành ngân hàng và các quy chế, thể lệ, quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Xây dựng. Qua đó, Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng điều hành và hoạt động của từng đơn vị, tham mưu cho Ban điều hành, cũng như đề xuất khắc phục yếu kém, đề phòng rủi ro, nếu có.
Ban Kiểm soát:
 • Ông Bùi Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát
 • Ông Lê Như Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành

Ban điều hành gồm có Tổng Giám đốc điều hành chung và 4 Phó Tổng Giám đốc. Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu do HĐTV đề ra, bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh, tham mưu cho HĐTV các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng.
Ban điều hành:
 • Ông Đàm Minh Đức - Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc
 • Ông Phạm Văn Đạt – Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Hoàng Nhật Huy – Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Phạm Quyết Tiến – Phó Tổng Giám đốc
 • Bà Vương Ngọc Liên – Kế toán trưởng

HÌNH ẢNH

CBBank
CBBank
CBBank